QĐ UBND Tỉnh cử học viên du học Quảng Tây

QĐ UBND Tỉnh cử học viên du học Quảng Tây

.